Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Естетичне новаторство поезії 20-х років - часть 1

Художні пошуки поетів. Українська лірика 20-х років дивує багатством талантів, розмаїттям стильових течій і форм поетичного моделювання думок і почуттів людини. Паралельно й у складному поєднанні розвиваються Імпресіонізм (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Микола Хвильовий), Символізм (Микола Філянський, Яків Савченко, Павло Сав-ченко, Дмитро Загул, Володимир Ярошенко, Микола Тере-щенко, Андрій Головко), Експресіонізм (Тодось Осьмачка), Неоромантизм (Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Майк Йогансен, Олекса Близько), Неокласицизм, конструктивізм (Валер’ян Поліщук), Футуризм Та інші модерні течії. Поезія естетично освоювала досягнення митців світу, завдяки своїй мобільності обіймаючи чільне місце в українській літературі.

Відбувався інтенсивний процес тематичного оновлення лірики та її жанрових форм. Передусім поети зосереджують увагу на героїко-романтичному оспівуванні української національної революції, на внутрішніх процесах народження нової особистості, свідомого українця, захисника незалежної Вітчизни. Неповторний образно-емоційний сплав переживань людини в добу революції та громадянської війни відтворили Іван Кулик («Мої коломийки »), Майк Йогансен (« Д’гори »), Микола Бажан (« 17-й патруль»), Павло Тичина, Володимир Сосюра Та інші.

Можна виділити декілька тенденцій у розвитку поезії. Насамперед це Лірика, Яка поглиблено аналізує складні процеси внутрішнього світу особистості, породжені бурхливими подіями часу (Павло Тичина, Володимир Сосюра, Євген Плужник, Микола Бажан, Володимир Свідзинський, Максим Рильський). Виокремлюється Лірика громадянська, Політично спрямована, культивована пролетарськими поетами, які створювали абстрактно-символічний образ класу, звісно робітничого, зосереджуючи увагу на психології маси. Пролеткультівці взагалі за-

Кликали до знищення лірики. Василь Еллан-Блакитний Пропонував створити мистецтво «масового героїзму». Внаслідок таких уявлень, за словами Олександра Білецького, Замість яскравих героїв постає «Багатоголовий герой: спаяний єдиною психологією, прагненнями, волею — колектив, група*.

Спираючись на традиції української та європейської поезії, Павло Тичина, Євген Плужник, Володимир Свідзинський, Тодось Осьмачка, Неокласики звернулись до філософського осмислення буття людини. Розвиваються жанри Сонета, медитації, вірша-рефлексії, вірша-пейзажу, вірша-портрета, елегії. У 20-х роках лірика тяжіла до філософського трактування тих проблем, що мали вирішальне значення для історичної долі українського народу. Зокрема, митці порушували вічні теми свободи й неволі, життя і смерті, людини і всесвіту, особи й колективу, проте розв’язували їх по-сучасному. В поезіях Рильського щирий ліризм поєднується з осмисленням духовної суті сучасника, у Бажана інтелектуальна енергія — з бароковою вигадливістю, у Свідзинського природа трактується як невід’ємна частина гармонійного буття людини у Всесвіті. Екзистенційні мотиви буття і смерті як забуття осмислював Плужник.

Інтенсивно розвивається Урбаністична поезія, Яка в XIX столітті майже не культивувалась в українській літературі. Митці (передусім футуристи) оспівують індустріалізацію країни, наприклад, вірші про Дніпрельстан створили Володимир Сосюра, Павло Филипович, Василь Мисик, Андрій Панів, Михайль Семенко Та інші. Відгомін грандіозного будівництва в країні відлунює в «Будівлях» Миколи Бажана, «Ніагарі» Івана Кулика, «Геліополісі» Дмитра Загула, «Харкові» Павла Тичини. Естетично багатовимірною окреслюється урбаністична поезія неокласиків, де образ міста розгортається через філософську опозицію Зодчество — руїна. У їхніх візіях (лат. Уізіо — зір, образ, бачення) Київ поставав як вічне світове місто, як центр духовності й краси, місто-храм (вірші Михайла Драй-Хмари, Миколи Зерова, Павла Филиповича). Архітектура міста окреслюється внутрішньо цілісною як символ культури, що промовляє про націю крізь віки й тисячоліття.

Навіть традиційна для української поезії пейзажна лірика зазнає оновлення, набуває осмислення тема людини і природи. Розвивається Мариністична лірика, В якій тема моря не просто символізує долю людини у складних хвилях часу, як це було в романтиків першої половини XIX століття, а стає образом світобудови, лоном усього живого. У 20-і роки до теми моря зверталися Рильський, Плужник, Драй-Хмара, Поліщук, Близько. Звеличуючи морську стихію, вони по-філософськи осмислюють світ людини й морське царство, їх конфронтацію й гармонію.


Особливого розквіту на ґрунті української поезії досягає Верлібр У творчості Михайля Семенка, Валер’яна Поліщука, Гео III Ку рупія, Олекси Близька. Майже кожен поет 20-х років звертався до цієї форми, надзвичайно популярної тоді в Європі. Верлібрами написані авангардні твори Михайля Семенка. У «Поемі повстань» він закликав митців: «Поети, зривайте метр! Ляжте під колеса революції*. Як і німецькі авангардисти, Семенко прагнув наповнити слово додатковими смислами: фрази розташовував у графічні конструкції, вдавався до акростихів, різних комбінацій слів, бажаючи кольоромузикою, барвами і звуками викликати певні суб’єктивні почуття.

Виникає новий жанровий різновид — Лірична Поема. Сюжет у ній розгортається як потік суперечливих роздумів і переживань ліричного героя: «В електричний вік», «Поема моєї сестри» Миколи Хвильового, «Галілей», «Канів» Євгена Плужника. У поемі «Галілей» порушується проблема вибору людиною місця в житті. Герой твору замислюється над тим, чи потрібно інтелігентові втручатися у складні суперечності доби, а чи краще обрати тактику вичікування; чи має право гуманіст пройти повз зло? Ліричний герой поеми Плужника — це новітній Галілей, тому й займає активну позицію, утверджуючи добро як діяння.

Поеми 20-х років увібрали в себе тривожні ритми часу, лексику й фразеологію революційного міста, народну пісню, революційні гімни й Марсельєзи; у них відкрито взаємодіють конкретно-реальний, умовний і романтично-символічний плани змалювання героя й часу. Великий вплив на характер шукань українських поетів мала поема «Золотий гомін» Павла Тичини, Яка увібрала велич і трагізм української національної

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Естетичне новаторство поезії 20-х років - часть 1 . Литературные сочинения!

Естетичне новаторство поезії 20-х років - часть 1