Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Валер’ян Підмогильний (1901—1937) - часть 4

Стосунки його з жінками так само демонструють цю характерну рису персонажа. Біологічне начало переважає над духовним; інстинкти, з одного боку, висвітлюють нерозсудливість вчинків героя, з другого — дають йому життєву енергію. Як і поет Вигорський, Степан прагне насолоджуватися життям, але, на відміну від поета-скептика, який нудиться і презирливо ставиться до суспільства, Радченко цікавиться людьми, їхнім внутрішнім світом. Саме це рятує його від міщанського животіння, дає поштовх до розвитку особистості. Таким чином, Еволюція героя Змальовується як боротьба різних начал у його душі: інтелектуальне начало здобуває перемогу, що дає поштовх для зростання Степана як людини і письменника. Однак невідомо, чи цей баланс остаточний, бо хоч автор завершує роман на

Оптимістичній ноті, сама логіка розвитку характеру підказує, що попереду — нові випробування.

На складних шляхах свого життя й розвитку Степан в одному був певним і послідовним: «Він не брехав перед собою ні в думках, ні в учинках, і життя не переставало бути пахучим, хоч і гірким мигдалем*. До нього приходить почуття відпові-альності й обов’язку, а разом з ним відкриття: «Люди — різні! божевільно відмінні попри разючу зовнішню схожість!.. кожне Іличчя зберігало свою загадку Загадку людини*. Він збагнув, що у житті знайшов найбільшу нагороду — творчість. Нежиттєвими бачаться йому тепер його старі оповідання, в яких «людина зникла під тиском речей та ідей*. Людина має стати головним предметом його творів.

Роман «Місто», як стверджував Григорій Костюк, Імпонував молоді 20-х років. Вона в його «ідеях, образах, ситуаціях і конфліктах знаходила себе, свої почуття, свої ідеї й прагнення. Ідеї роману… промовляли до її душі, накреслювали перспективу й окрилювали мету… У цьому історичному поході новітніх аргонавтів воскреслої «Степової Еллади» по золоте руно далекої і недосяжної колись Колхіди була вели ч нової місії покоління української молоді 20-х років*.

Отже, Валер’ян Підмогильний модернізував українську прозу в новому річищі, збагачуючи її актуальною проблематикою, героями, філософськими ідеями, жанровими формами. Художній світ письменника відзначається багатством типажів та ідей. Але головне в ньому — психологізм, світ людської душі, яку митець розглядав немов під мікроскопом, помічаючи найтонші реагу-

Шя її на добро і зло, зауважуючи небачене, але «великим планом» освітлював її болі, страждання, захоплення, розчарування, "адощі й перемоги. Водночас проза митця характеризується інтелектуалізмом, що було домінантою модернізму перших десятиліть XX століття.

Підсумуйте Прочитане. 1. Схарактеризуйте життєвий і творчий шлях Валер’яна Підмогильного. Чиї традиції продовжив письменник? Яке значення має його перекладацька діяльність для культури нашого народу? 2. До якої стильової течії належав прозаїк? 3. У чому полягає своєрідність викладової форми роману «Місто»? Чим співзвучна його проблематика нашому часові?

Поміркуйте. 1. Чому роман «Місто» викликав неоднозначні відгуки критиків? 2. Доведіть, що за сюжетною організацією «Місто» є відцентровим романом. 3. Чи можна вважати образ міста головним персонажем твору? Відповідаючи, використайте картини Андрія Болякова «Андріївський узвіз» (І форзац) і Сухер Бера Рибака «Місто» (с. 121). Що спільного у змалюванні цього образу художниками і письменником?

Робота В Парах. 1. Простежте еволюцію образу Степана Радченка в романі «Місто». Складіть цитатний план характеристики героя.
І За допомогою яких художніх засобів твориться його образ? Як саме змінюються світогляд, естетичні смаки, поведінка, характер головного персонажа упродовж дії роману? 2. Зробіть порівняльну характеристику образів Степана Радченка та Юрія Славенка, використовуючи цитати з роману «Місто» Валер’яна Підмогильного.

Л^ Ні ЗвЯзки. 1. Якими мотивами роман «Місто» Підмогиль-

* ного перегукується з сюжетами «Батько Горіо» Оноре Де Бальзака «Любий друг» Гіде Мопассана? 2. Чи можна віднести твір Підмогильно-I го до жанрового різновиду «роману кар’єри» у світовому письменстві?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мовчан Р. Український модерністичний роман: «Місто», «Невеличка драма» В. Підмогильного // Дивослово.— 2001. — № 2.

Тарнавський М. Між розумом та ірреальністю. Проза Валер’яна Підмогильного. — К., 2004.

/. Виберіть Один Правильний Варіант Відповіді:

1. Головними героями роману «Місто» є: а) місто; б) Вигорський; в) Радченко; г) Зоська.

2. «Він Не Брехав Перед Собою Ні В Думках, Ні В Учинках, І Конкретність лишалася У Нім, І Життя Не Переставало Бути Пахучим» Це характеристика: а) Вигорського; б) маститого критика; в) поета; г) Радченка.

3. У романі застосовано таку викладову форму розповіді: а) автобіографічну; б) третьоособову; в) персонажну, г) наратора-всезнавця.

4. «Місто» належить до різновиду роману: а) народницького; б) модер-

| ного; в) новелістичного; г) побутового.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Валер’ян Підмогильний (1901—1937) - часть 4 . Литературные сочинения!

Валер’ян Підмогильний (1901—1937) - часть 4