Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

«Я Ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів» (Павло Тичина) - часть 1

Тичина був наділений мистецьким даром відтворювати широку гаму переживань і почуттів ліричного героя. Він оспівував
Світле почуття кохання, звеличуючи його як одну з найшляхетні-ших рис людини. У віршах «З кохання плакав я…», «Не дивися так привітно…», «Подивилась ясно…», «Олюба Інно…» ніжність почуттів, душевна краса людини змальовуються багатогранно.

До шедеврів української лірики належить поезія «О панно Інно…*, В якій синтезовано живописність образів з музичним їх звучанням. У Тичини космос — оркестр, буття — музика, слух — очі митця. Твір побудовано як монолог ліричного героя, що складається з двох октав (восьмивіршів) з ямбічними рядками. Змальовуючи Інну та її сестру, поет майстерно застосовує називні (короткі) речення, прийом умовчання, логічні, психологічні й ритмічні паузи, а також звукопис (алітерації та асонанси), повтори, що увиразнюють образи коханих: «О панно Інно! І Я — сам. Вікно. Сніги… / Сестру я Вашу так любив — / Дитинно, злотоцінно. / Любив? — Давно. Цвіли луги*. Митець окреслює стан самотності героя («Я Сам*), Показує світ, звужений до обширу вікна і білих снігів, передає страждання юнака від нерозділеного кохання, що підкреслює білий колір снігів — символ забуття і втрати. Важливим композиційним прийомом розгортання ліричного сюжету є антитеза: холодним снігам протиставляється весняне квітування лугів, час, коли розквітало кохання.

Відтворюючи складний внутрішній світ героя, митець змальовує його у стані екзистенціальної туги за прекрасним, коли «любові усміх квітне раз — ще й тлінно*. У такому стані душевного сум’яття і кризи ліричний герой звертається до панни Інни як до останньої душі, що може врятувати його. Проте герой сумнівається, чи насправді він «дитинно, злотоцінно* Кохав її («Любив*?), А чи іншу. Цю дилему розв’язано у другій строфі: «Я Ваші очі пам’ятаю, / Як музику, як спів*. Ліричний герой перебуває у стані психологічного роздвоєння: він розмовляє з юною Інною, а йому здається, що перед ним постала її сестра. Своєю палкою любов’ю він наділяє панну Інну, яка викликає низку асоціацій: пригадується зимовий вечір, тиша, сидять двоє закоханих («Ми*). У своїй уяві ліричний герой воскрешає образ милої та її двійника — панну Інну. Внутрішній конфлікт і душевне напруження ліричного героя увиразнюють опозиції Чужий / рідний («Я Вам чужий — я знаю. / А хтось кричить: ти рідну стрів*), А також почуття роздвоєння («Сестра чи Ви?*), Що відтворює особливу ауру навколо образу Інни: «І раптом — небо… шепіт гаю… / О ні, то очі Ваші. — Я ридаю. / Сестра чи Ви? — Любив…* Гама почуттів героя відтворюється через зорові враження, що переходять у музичні (очі, як музика, як спів), А слухові переходять у зорові, що нагадують очі милої.


Оркестру всесвітньої гармонії, краси. У складному XX столітті Павло Тичина був модерною людиною нового типу, уособивши духовного громадянина всесвіту, що міцно спирається на рідні духовні джерела, дорожить ними. У цьому і полягає загальнолюдське значення його творчості.

0

Робота В Групах. 1. Прочитайте виразно вірші «Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно…». Яка тема та ідея об’єднує їх? До якого різновиду лірики вони належать? 2. Хто з українських поетів змалював образ ночі і закоханих на її тлі? Яке значення художнього паралелізму в розгортанні ліричного сюжету вірша «Ви знаєте, як липа шелестить…»? Яким змальовано ліричного героя? Про що свідчить монолог юнака і опис ним української ночі? У чому виявляється вітаїстичний пафос твору? 3. З’ясуйте автобіографічні мотиви вірша «О панно Інно…» та художню функцію антитези. Який екзистенціальний мотив звучить у вірші? Яке значення художніх засобів у відтворенні почуттів закоханого юнака? 4. Які духовні цінності утверджує поет у цих віршах?

4М> Узагальнюємо Вивчене.

Таблиця Естетичних Уподобань Павла Тичини

Жанрові особливості творчості

Кредо

Літературні Захоплення

Мистецькі інтереси

Світогляд

Елегії,

«Без

Тарас Шев-

Грав на

Спирався на

Медитації,

Чистоти

Ченко,

Кларнеті,

«філософію

Поетичні

Творити

Олександр

Бандурі,

Серця» Ско-

Мініатюри,

Трудно, /

Олесь, Леся

Арфі, лірі,

Вороди: кор-

Послання,

Без Твор-

Українка,

Роялі; за-

Доцентризм,

Ронделі,

Чості Не-

Іван Фран-

Хоплювався

Духовне ба-

Пісні, по-

Ма Життя»;

Ко, Микола

Творами

Гатство душі

Еми, дра-

«Надходь-

Вороний,

Композито-

І її космічний

Матичні

Те, Поети,

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » «Я Ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів» (Павло Тичина) - часть 1 . Литературные сочинения!

«Я Ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів» (Павло Тичина) - часть 1