Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Як страшно! Людське серце до краю обідніло» (Павло Тичина) - часть 3

Образ коханої у ліриці Плужника — «єдиного друга*, Хоча й «далекого* — предмет духовного поклоніння, любові й благородства. Він поетизується, обожнюється, стає особливо дорогим і рідним. Цей образ окреслюється на тлі «ріденького лісу*, «тремтливої ріки*, Лелек, вітру, хмар, золотавого піску на березі, де недавно ступала мила, а метафора «який тут спокій стереже мене* Підсилює душевну рівновагу, коли герой може самозаглибитись, оцінити світ своїх переживань. У його уяві конкретно-предметний образ — «слідок ноги* Милої набуває символу, стає «великим», тобто дорогим, неповторним, як слід богині, самого життя. Це — символ вічної краси й кохання, який бентежитиме душу завжди.

Твори Плужника наповнені внутрішнім горінням і відзначаються витонченістю думок і почуттів, образів і жанрових форм.
Його поетичні тропи на перший погляд здаються «простими», проте за їхньою звичайністю постає конденсована сила образів, експресія почуттів. Мистецької довершеності Плужник досягає власним баченням світу й людини у ньому, внутрішньою цілісністю переживань та напруженістю думок, що, немов вулкан, виштовхують хвилями спресовану енергію, вольовий порив митця. Не випадково Микола Бажан Творчість цього поета відніс до найбільших духовних цінностей української літератури XX століття.

*\ Підсумуйте Прочитане. 1. Які факти біографії Євгена Плужника вас ^Щ Вразили? 2. У чому полягає своєрідність його творчої манери? У річищі якої модерної стильової течії розвивався талант поета? 3. Якими художніми засобами змалював митець трагізм буття людини в роки громадянської війни? Свою відповідь проілюструйте поетичними рядками Плужника. 4. Схарактеризуйте пейзажну лірику Євгена Плужника, І з’ясуйте її художні особливості.

Ф

Поміркуйте. 1. Чому лірику Плужника літературознавці назвали «фільмами Революції»? Хто гине у кривавій бойні? Як виявляється новаторство поета в жанрі медитації? Продекламуйте деякі з медитацій і з’ясуйте естетичні функції тропів. 2. Чим вам імпонує інтимна лірика поета? Які художні деталі, на вашу думку, найбільш виразні й оригінальні? 3. Які роздуми викликають у вас поезії «Для вас, історики майбутні», «Суди мене судом своїм суворим»? У чому полягає ідейний

| пафос цих творів? 4. Чому човен Плужник уподібнює до срібного птаха? Що він символізує у вірші «Ніч… а човен — як срібний птах!»? Чим він

= відрізняється від образу човна у поезіях романтиків?

Й

Мистецька Скарбниця. 1. Розгляньте та опишіть полотно Франца Марка «Кінь на тлі пейзажу» (с. 67). Зіставте картину з поезіями Плужника про драматизм подій в Україні в роки громадянської війни. Що зближує поетику обох митців? Виділіть основні ознаки експресіонізму Євгена Плужника. 2. Розгляньте картину Вікторії Коркишко «Парус» (с. 69). Якими мотивами твір художниці перегукується з мариністичною лірикою Плужника? Яка поетика зближує митців? Доберіть відпо-5 Відні цитати з віршів Плужника про море.

^Яі Творча Робота. 1. Розгляньте картину «Весна» Віктора Борисова-|УКМусатова (с. 71). Яке враження вона на вас справляє? 2. Якою змальовано дівчину? 3. Чим співзвучна інтимна лірика Плужника з цією картиною? Доберіть епітети до образів героїнь обох митців. 4. Складіть усну розповідь «Духовна краса коханої у творах Плужника і на І полотні Борисова-Мусатова».

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета. — Луцьк, 2009. Скирда Л. Євген Плужник: Нарис життя і творчості. — К., 1989.

£ 4 Перевірте Себе.

І. Виберіть Один Правильний Варіант Відповіді:

1. Євген Плужник належав до літературного об’єднання: а) «Нова генерація»; б) «Плуг»; в) «Молодняк»; г) «Ланка».

2. За жанром поезія «І ось ляжу — родючий гній» — це: а) сонет; б) балада; в) медитація; г) пісня.

3. До мариністичної лірики належать вірші Плужника: а) «Вчись у природи творчого спокою»; б) «Блакитний безум»; в) «Ніч… а човен — як срібний птах»; г) «Падає з дерев пожовкле листя».

4. Поезія «Суди мене судом твоїм суворим» написана віршовим розміром: а) ямбом; б) хореєм; в) анапестом; г) дактилем.

5. Вірш «Вчись у природи творчого спокою» написаний віршовим розміром: а) ямбом; б) хореєм; в) анапестом; г) амфібрахієм.

6. У рядках "Для Вас, Історики Майбутні, / Наш Біль Рядки Холодних слів!» Використано художній троп: а) гіперболу; б) антитезу; в) епітет; г) метонімію.

7. Вірш «Річний пісок слідок ноги твоєї» належить до різновиду лірики:

А) пейзажної; б) мариністичної; в) інтимної; г) громадянської.

8. Художня виразність рядків «Бо Я Дивлюсь І Бачу: Все Навіки / На Цій

осінній
Лаг Дній Землі, / І Твій Слідок Малий - Такий Великий, / Що Я

тобі
Й Сказати Б Не Зумів» Досягається за допомогою: а) метафори;

Б) порівняння; в) гіперболи; г) синекдохи.

//. Виберіть Два Чи Більше Правильних Варіантів Відповідей:

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Як страшно! Людське серце до краю обідніло» (Павло Тичина) - часть 3 . Литературные сочинения!

Як страшно! Людське серце до краю обідніло» (Павло Тичина) - часть 3